Utdrag av Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Hemnes

Bestemmelser om etablering og bruk av løypenettet.

Hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

§ 2     Virkeområde

Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing) i løypenettet.

§ 3    Åpning og stenging av løypenettet

Løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 15. april. I år hvor løypene ikke er i konflikt med naturmangfold eller reindrift, kan løypene ha utvidet åpningstid til 25. april eller 5. mai.

Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.

Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 07.00.

Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

Kommunen skal stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom reinbeite-distriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.

Traséer som berører kalvingsområde og/eller sentrale senvinterbeiter for rein stenges senest 15. april. I de enkelte år reinen ikke bruker det aktuelle området, kan kommunen etter samtykke fra reindriftsnæringa, holde løypene åpen til 25. april (til 5. mai for løype nr. 5). Fylkesmannen kan gjøre unntak fra tidspunkt for stenging i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet.

Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 1. januar. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta – jf. motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.

h) For den delen av løype 11 som går fra elva og opp til butikken gjelder følgende åpningstider: Mandag til lørdag, 09:00 til 18:00.

§ 4    Bruk av løypenettet

Maksimal hastighet for løypenettet i Hemnes kommune er 60 km/t.

Farten skal tilpasses lokale forhold

Det skal kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand (<50 m) mellom løypen og bebyggelse (hus/hytter). Lavere hastighet skal skiltes på de aktuelle steder.

Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t.

Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer.

Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.

Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.

All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

Eiere av støyømfintlig bebyggelse som blir liggende innenfor rød eller gul sone skal gis tilbud om støyskjerming. For eiere som ønsker støyskjerming, skal denne være etablert før den aktuelle løypa tas i bruk.